Loading

Verplichte legitimatie

Bij aanvang van huur van een voertuig dient u de volgende documenten op naam van de hoofdbestuurder mee te nemen:
– Geldig rijbewijs (minimaal 1 jaar in bezit).
– Een dubbele legitimatie is verplicht voor de hoofdbestuurder; voor extra bestuurders is een rijbewijs voldoende. De extra bestuurders dienen aanwezig te zijn bij het ophalen van de huurauto en dienen allen een geldig en origineel rijbewijs te tonen.
– Indien geen rijbewijs van de bestuurder bij First Class Carrental BV geregistreerd, is de auto/inzittenden onverzekerd.

Leeftijd/duur rijbewijs
– De huurder dient minimaal één jaar in het bezit te zijn van het rijbewijs;
– De huurder dient minimaal 23 jaar oud te zijn;

Wat huurt u?
– De prijs van de huurauto is exclusief 9% OB, WA verzekering, inclusief 24/7 wegenwacht service, extra bestuurder en vrije kilometers.
– De prijs van de huurauto is exclusief brandstofkosten. Indien de tank bij einde van de huurperiode minder gevuld is dan bij afleveren kost, worden kosten in rekening gebracht.
– Op de huur van de auto is een eigen risico van toepassing van ANG 750,-; er bestaat de mogelijkheid deze volledig af te kopen (zie artikel: verzekering)

Niet toegestaan:
Het is niet toegestaan de auto te (laten) gebruiken:
a. voor een met de wet strijdig doel;
b. voor het geven van onderricht;
c. voor het aanduwen of trekken van enig voertuig of aanhangwagen;
d. voor het vervoer van personen en/of goederen in strijd met enige wettelijke bepaling van Curacao;
e. voor het deelnemen aan autoraces, rally’s of andere sportritten c.q puzzelritten;
f. door een bestuurder die niet over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid beschikt die voor het besturen van het voertuig vereist is. Het ontbreken van die gesteldheid wordt in ieder geval verondersteld indien de bestuurder stoffen heeft gebruikt die zijn rijvaardigheid kunnen beïnvloeden;
g. door een bestuurder die niet beschikt over een geldig rijbewijs;
h. door een bestuurder die niet als bestuurder bij First Class Carrental BV geregistreerd is;
i. op onverharde wegen; bij shete boka, san juan, hato vlaktes;
j. op het park rondom de christoffelberg;
k. De bestuurder mag geen alcoholische dranken / verdovende middelen nuttigen voor of bij gebruik van de auto;
l. het is verboden in de auto te roken;
m. Het is verboden spullen in de auto (zichtbaar of onzichtbaar) achter te laten (bijv. tas/kleding/handdoek, enz)
n. Het is verboden met de huurauto een bezoek te brengen aan de full moon party bij Kokomo beach

Aansprakelijkheid
– Huurder dient zorgvuldig met de auto om te gaan.
– Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, opgelegde boetes vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten en verdere (financiële) gevolgen van overtreding van de Wegenverkeers- en overige wetgeving met de auto, vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten.
– De auto dient op een afgesloten terrein geparkeerd te worden tussen 22.00uur en 05.30uur (10pm-5.30am).
– Huurder is verantwoordelijk voor het voertuig en de huur loopt door tot het moment waarop First Class Carrental BV de eindinspectie van het voertuig heeft uitgevoerd.
– Bij de auto is een anti-diefstal klem; deze moet ten alle tijden gebruikt worden.
– Huurder dient de auto bij niet-gebruik daarvan behoorlijk af te sluiten.
– Huurder dient de auto controleerbaar in te leveren, is de auto te vuil van binnen- en/of buitenkant dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
– Indien de auto wordt geleverd met een startonderbreker/alarmkastje dient de huurder ervoor te zorgen dat deze niet nat wordt. Bij verlies of waterschade wordt Naf 250,- in rekening gebracht.

Onderhoud
– Huurder is volledig verantwoordelijk voor het tanken van voor de auto geschikte brandstof.
– Kosten van eventueel onderhoud zijn voor rekening van First Class Carrental BV en worden alleen uitgevoerd in opdracht van First Class Carrental BV

Verlies of schade
Ingeval van verlies en/of schade c.q. optredend gebrek aan de auto en/of inbeslagneming door justitiële autoriteiten c.q. civielrechtelijke inbeslagneming, is huurder verplicht First Class Carrental BV hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien enige schade of gebrek bij verder gebruik van de auto het risico met zich meebrengt dat de schade c.q. het gebrek verergert c.q. verder gebruik kan leiden tot vermindering van de veiligheid op de weg, is de huurder verboden de auto te gebruiken totdat herstel (na toestemming van First Class Carrental BV) heeft plaatsgevonden.
In geval van schade met als oorzaak een onder artikel 4 genoemd punt, wordt het bedrag van de geleden schade volledig op de huurder verhaald. Dit geldt zowel voor binnen- (bekleding) als buitenkant van de auto. In geval van schade moet direct bij constatering van de schade melding hiervan gemaakt worden bij First Class Carrental BV en de schade wordt op dat moment door de huurder aan First Class Carrental BV betaald. Bij wanbetaling wordt een jaarlijkse rente van 5% opgelegd. In dit geval wordt incasso ingeschakeld en worden kosten van incasso bij huurder in rekening gebracht. Eventuele kosten in verband met niet kunnen verhuren van betreffende auto worden ook bij de huurder in rekening gebracht. Alle auto’s zijn uitgerust met GPS tracking ivm diefstal.

Ongeval
Mede in verband met de verzekeringspolis is huurder verplicht:
– First Class Carrental BV onmiddelijk van iedere schade of ongeval op de hoogte te stellen;
– onmiddellijk Forensys (Curacao Road Service), First Class Car Rental  en politie te waarschuwen;
– het voertuig exact zo laten staan als bij constatering van schade, dus NIET verplaatsen;
– het schadeformulier terstond in te vullen alsmede alle gegevens te verzamelen van de eventueel bij het ongeval betrokken personen en voertuigen, alsmede de gegevens te noteren van eventuele getuigen;
– zich te onthouden van erkenning van schuld, in welke vorm ook;
– de auto slechts achter te laten nadat de auto op adequate wijze is veiliggesteld tegen ongeval, diefstal en inbraak;
– First Class Carrental BV alsmede de verzekeringsmaatschappij de verzochte medewerking te verlenen tot verweer met betrekking tot eventuele aanspraken van derden.
Indien de in dit artikel omschreven verplichtingen niet worden opgevolgd zal de huurder volledige schadevergoeding verschuldigd zijn, vermeerderd met administratiekosten.

Verzekering
Onze auto’s zijn verzekerd op basis van WA (Wettelijke Aansprakelijkheid). Deze WA verzekering dekt de schade aan de tegen partij, met een eigen risico van ANG 750,-
Schade aan de huurauto zijn voor uw rekening. Inbraak en diefstal is niet verzekerd bij de WA Verzekering.Wanneer u een All Risk verzekering (WA + Voll. Casco) wil dan kunt u tegen bijbetaling van ANG 15,- (per dag) op ons kantoor deze afsluiten.  Wij hanteren een verplichte All Risk verzekering van ANG 30 per dag voor de volgende luxe huur auto’s: Chevrolet Tahoe, Ford Mustang.  Voor All Risk is het eigen risico per schade ANG 750,-. Tevens is het mogelijk om het eigen risico van bij All Risk geheel af te kopen. Uw eigen risico is dan niet ANG 750,- per schade maar ANG 0,- Voor deze volledige afkoop betaald u extra per dag 15,-

In alle gevallen is schade aan het automatische kap systeem van onze Cabrioletten is volledig voor rekening van de huurder. Het dak van de Cabriolet dient ook niet te worden geopend of worden gesloten als de auto rijdt!

Bij een ongeval moet de auto niet verplaatst worden.  Direct moet contact gezocht worden met Forensys (Road Service) die een rapport gaan opmaken. Het nummer van Forensys is 199. Ook dient u First Class Car Rental te contacten. Het rapport dient te worden ingeleverd bij First Class Car Rental! Indien dit niet gebeurd is de huurder geheel volledig aansprakelijk voor de schade(s).

De auto is WA of All Risk verzekerd. De Verzekering stelt het bedrag vast qua inzittendenverzekering, deze is van toepassing voor huurder van het voertuig en wordt door First Class Carrental BV niet aangevuld. De verzekering is alleen van toepassing bij volledige navolging van de Algemene Voorwaarden.

Ontbinding
First Class Carrental BV is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, met vermelding van reden, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en renten.

Verlenging huurovereenkomst
In geval van verlenging van de huurovereenkomst blijven alle voorwaarden van de overeenkomst van kracht. Dit zelfde geldt bij eventuele wisseling van auto’s.

Banden
Lekke banden of schade aan banden komen in alle gevallen direct voor rekening van de huurder aangezien dit direct afhankelijk is van het rijgedrag van de bestuurder. Dit valt niet onder de verzekering.

Betalingsvoorwaarden
Bij aanvang van de huurovereenkomst vragen wij het (resterende) huur bedrag contant (ANGof $), of via pinbetaling of creditcardbetaling. U kunt eventueel ook van te voren het huurbedrag overschrijven op onze rekening (€ of ANG), het bedrag moet dan uiterlijk twee dagen voor aanvang van de huur op onze rekening bijgeschreven zijn. De borg bedraagt ten minste ANG 750 en kan door creditcard autorisatie worden voldaan, of via bankoverschrijving vooraf aan de huurperiode.